Våra villkor                                      Våra villkor PDF

...för uthyrning av hus, stugor, lägenheter.

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Bokning blir bindande både för uthyraren och kunden då bokningsavgiften 20% av totalpriset betalats, (under lågsäsong är dock bokningsavgiften alltid minst 1000 Skr förutom i de fall då det totala priset understiger detta, då utgör i så fall det totala priset bokningsavgiften.) Kunden förväntas betala detta senast 10 dagar efter bokningstillfället. Bokningsavgiften återbetalas ej till kund vid ev. avbokning från kundens sida.

VAD, NÄR OCH TILL VEM SKALL JAG BETALA?
Du skall betala överenskommet pris för huset, stugan, lägenheten. Bokningsavgiften på 20% av priset eller den bokningsavgift som gäller under lågsäsong inom 10 dagar efter bokningstillfälle. Slutbetalning senast 30 dagar före ankomst. Betalningen sker till Cecilia Hejdenberg, Bankgiro: 204-3628

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?
Du riskerar då att stugan, lägenheten avbokas, ev. så sent som ankomstdagen.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till den som tog emot din bokning. Vid muntlig avbokning gäller denna endast efter mottagen bekräftelse från uthyraren. Vid avbokning gäller avgifter enligt Avbeställningskostnader. Observera att ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning såvida dessa inte är inom din bokade period och full betalning enligt originalbokningen erläggs.

VAD GÄLLER OM JAG BARA VILL ÄNDRA PÅ NÅGOT?
Om möjlighet finns att ändra på bokningen bör det inte vara några problem. Tänk dock på att uthyraren oftast har en bestämd veckodag för byten. Vid ändring gäller avgifter enligt Ändringsingskostnad.

MEN OM DET HÄNDER MIG NÅGOT?
Du kan avboka fram till 30 timmar innan inflyttning om följande inträffar (vid senare avbokning utgår full avgift).
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att Du ska stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som
inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Avgiften för bokningsavgift återbetalas ej.

VAD HÄNDER OM NÅGOT GÅR SNETT?
Om Du har klagomål måste Du framföra dem till oss inom 3 (tre) dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs till hus-, stug-, lägenhetsuthyraren. Om Du har underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej givit uthyraren möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Du inte i efterskott kräva ersättning. Om Du inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 14 dagar efter avresa.

SOM ARRANGÖR ÄR VI SKYLDIGA ATT SE TILL ATT:
– Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
– Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning.
– Du får disponera stugan/lägenheten från det klockslag som angivits, normalt gäller inflyttning kl. 15.00 och utflyttning kl. 10.00.
– Om Du inte är nöjd med boendet så är det till uthyraren Du skall vända Dig till.

 VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?
– Du har skyldighet att själv kontrollera de handlingar du får så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
– Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/lägenheten.
OBS! det är oftast privata hem som hyrs ut. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på
fastigheten och dess inventarier, genom att Du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda huset/stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad Du uppgav i bokningen. Alla personer skall uppges vid bokningstillfället, vi utgår från att max två barn under 2 år ej använder riktig säng om inget annat anges.
– Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovannämnda.
– Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.
– Du skall vid bokningstillfället uppge om Du lider av någon typ av allergi så vi har möjlighet att hitta rätt objekt till Dig. Observera att även om det står i beskrivningen för objektet att husdjur/rökning inte är tillåtna, så kan vi ej garantera detta med att det inte har varit något husdjur/rökning i objektet kort tid innan objektet tillträdes.
– Du måste städa ordentligt före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad att debiteras.
– Du skall sopsortera enligt de föreskrifter vi har här på gården.

BOKNINGSAVGIFTER
Stuga eller lägenhet: 20% av det totala priset. Under lågsäsong är dock bokningsavgiften alltid minst 1000 Skr förutom i de fall då det totala priset understiger detta, då utgör i så fall det totala priset bokningsavgiften. Bokningsavgiften (delbetalning) ska vara stug-, lägenhetsuthyraren tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället. Betalning ska göras direkt till stug-, lägenhetsuthyraren. Bokningsavgiften återbetalas ej vid ev. avbokning.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER
Stugor och lägenheter.
31 dagar eller fler före ankomst. Bokningsavgiften (delbetalningen på 20% av totalpriset eller den för lågsäsong satta bokningsavgiften) betalas ej tillbaka. Om slutbetalning (resterande 80% eller den summa  som under lågsäsong blir slutbetalning) är betald betalas hela slutbetalningen tillbaka.
30-2 dagar. 10% av slutbetalningen betalas tillbaka.
1-0 dagar före ankomst. Ingen återbetalning alls.

ÄNDRINGSKOSTNAD
150 kronor per beställning/bokning och tillfälle.

VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSE
Överlåtelse av boende kan ske före avresedagen, uthyraren måste dock underrättas och godkänna överlåtelsen. Om uthyraren ej godkänner överlåtelsen och Du själv ej kan utnyttja boendet räknas det som en avbokning. Vid överlåtelse gäller avgifter enligt Överlåtelsekostnad.

ÖVERLÅTELSEKOSTNAD
250 kr per objekt.

BETALNINGSVILLKOR
Slutbetalning ska vara stug- lägenhetsuthyraren tillhanda senast 30 dagar före ankomst eller angiven förfallodag.

BOKNINGSAVGIFT
Vi tillämpar 2 olika system för bokningsavgiften, under hög- och mellansäsong är bokningsavgiften 20% av totalpriset och under lågsäsong är bokningsavgiften alltid minst 1000 Skr förutom i de fall då det totala priset understiger detta, då utgör i så fall det totala priset bokningsavgiften. För sent inbetald bokningsavgift kan innebära att bokningen annulleras.

Force Majeure
För det fall då stugan, lägenheten inte kan hyras ut på grund av ett hinder utanför uthyrarens kontroll som uthyraren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är uthyraren fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om boendets inställelse beror på någon som uthyraren anlitat eller annan i tidigare led.